Startsidan / Stadgar

Stadgar

Stadgar för Städbranschen Sverige (2018-09-05)

§ 1 ÄNDAMÅL

Städbranschen Sverige, är en riksomfattande intresseorganisation inom städ-, rengörings- och fastighetsunderhållsbranscherna och har till ändamål att samla alla i Sverige verksamma inom området i en gemensam branschorganisation för att tillvarata och främja medlemmarnas gemensamma intressen.

§ 2 ORGANISATION

Organisationens organ är:
Årsmöte, styrelse, VU (verkställande utskott) och regionala projektgrupper.
De regionala projektgruppernas verksamhet bedrivs inom ramen för av styrelsen fattade beslut.

§ 3 MEDLEMSKAP

A Inträde

Ett medlemskap i Städbranschen Sverige kräver kollektivavtal i de fall företaget enligt praxis och god sed på svensk arbetsmarknad borde ha kollektivavtal.

Vid medlemsansökan skall sökande verksamhet ange vilket/vilka kollektivavtal denne följer, uppgiften skall stödjas av adekvat registeruppgift och är en obligatorisk uppgift vid medlemsansökan, en uppgift som också årligen  kommer att kontrolleras av Städbranschen Sverige inför varje nytt medlemsår.

Vid medlemsansökan sker sedvanlig ekonomisk kontroll av sökande medlem innan medlemskap beviljas (= kreditupplysning). Kreditupplysning tas sedan automatiskt inför nästkommande förlängning av medlemskap/år. Felvisande uppgifter skall behandlas med medlemssökande före medlemskap beviljas.

Medlem i Städbranschen Sverige är sådan för verksamheten intresserad organisation, institution, företag eller enskild person, som enligt beslut av Städbranschen Sveriges styrelse antagits som medlem.

I händelse av ej beviljat medlemskap skall styrelsen skriftligen tillställa ansökanden skäl för beslutet. Sådant beslut kan överklagas och prövas då av nästa årsmöte. Årsmötets beslut kan inte överklagas.

B Utträde/uteslutning

 1. Medlem äger inte rätt att utträda ur Städbranschen Sverige vid annan tidpunkt än årsskifte och endast under förutsättning att skriftlig uppsägning inkommit till styrelsen sex månader före årsskiftet. För medlem som är enskild person räcker skriftlig uppsägning.
 2. Styrelsen kan besluta om uteslutning av medlem, som uppenbarligen åsidosätter dessa stadgar eller vägrar följa av organisationen fattade beslut, eller på annat sätt uppträder illojalt mot Städbranschen Sverige anda, eller inte betalar fastställda årsavgifter. Beslut om uteslutning kan överklagas vid nästa årsmöte som slutligen har att avgöra ärendet. Årsmötets beslut kan inte överklagas.
 3. Medlem som träder i likvidation eller försätts i konkurs utesluts automatiskt ur organisationen. Medlem som i sin verksamhet har innehaft F-skattsedel och får den indragen kan uteslutas efter särskild prövning av styrelsen.

Medlem som utträder eller utesluts äger inte återfå någon del av avgiften han erlagt, ej heller någon del av Städbranschen Sveriges tillgångar. Medlem som uteslutits är förlustig alla sina rättigheter men det oaktat skyldig att betala avgifter till det årsskifte som inträffar närmast efter uteslutningsbeslutet.

§ 4 AVGIFTER

A Inträdesavgift
Ny medlem erlägger inträdesavgift vars storlek bestämts vid ordinarie årsmöte.

B Årsavgifter
Medlem av Städbranschen Sverige skall årligen före januari månads utgång erlägga fastställd årsavgift till Städbranschen Sverige samt, i den mån så beslutats, kostnadsersättning till Städbranschen Sveriges serviceaktiebolag. Avgifternas belopp fastställs vid ordinarie årsmöte för nästkommande kalenderår.

§ 5 ÅRSMÖTE

A Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte hålls en gång årligen före maj månads utgång på plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till ordinarie årsmöte skall ske senast sex veckor före stämman tillställas medlemmarna och publiceras på organisationens hemsida.

Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisorernas berättelse, styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande samt valberedningens förslag skall finnas tillgängliga senast två (2) veckor före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

B Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen så beslutar, eller då minst 15 medlemmar gör skriftlig framställan till styrelsen för avgörande av viss angiven fråga.

Kallelse till extra årsmöte skall ske minst 14 dagar före extra årsmöte. I kallelsen till extra årsmöte skall anges de ärenden som skall förekomma. På årsmötet får inga andra ärenden tas till behandling än sådana som angivits i samband med kallelsen.

C Motionsrätt vid ordinarie årsmöte
Ärende och motion skall, för att kunna behandlas på organisationens ordinarie årsmöte, skriftligen ha inkommit till styrelsen senast fyra (4) veckor i förväg, årsmötet kan dock obetaget uppta jämväl av styrelsen väckta frågor till behandling.

§ 6 ÄRENDEN VID ORDINARIE ÅRSMÖTE

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fråga om kallelse till årsmötet skett enligt stadgarna
 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet
 5. Fastställande av röstlängd (vem som har rösträtt) inom parantes bara info
 6. Fastställande av dagordning
 7. Föredragning av förvaltnings- och revisionsberättelse.
 8. Fråga om fastställande av balansräkning samt om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Fastställa avgifter för nästkommande år
 10. Behandling av styrelsens förslag till årsmötet.
 11. Behandling av till årsmötet inkomna motioner och ärenden.
 12. Fastställande av arbetsordning för styrelse och valberedning
 13. Val av ordförande och kassör för två (2) år
 14. Val av projektledare jämte personliga suppleanter i respektive region.
 15. Val av övriga ordinarie ledamöter i styrelsen jämte personliga suppleanter.
 16. Val av två revisorer jämte supplean­ter.
 17. Val av valberedning.
 18. Årsmötets avslutande

§ 7  STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Styrelsen består av organisationens ordförande, kassör och sju (7) övriga ledamöter.
Styrelsen konstituerar inom sig vice ordfö­rande och övriga eventuella befattningar.

§ 8 STYRELSENS ANSVAR

Det åligger styrelsen särskilt:

 • att övervaka organisationens verksamhet och tillse att stadgarna noga efterföljs,
 • att verkställa av årsmötet fattade beslut,
 • att antaga och entlediga organisationens verkställande direktör,
 • att låta föra noggranna räkenskaper över organisationens inkomster och
 • utgifter samt att under gemensamt ansvar omhänderha och förvalta dess tillgångar,
 • att besluta om firmateckning.Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till projektgrupp, eller annat organ, eller till enskild medlem. Styrelsen får även befullmäktiga ombud att för organisationen vägnar, söka, kära och svara, och att i övrigt föra organisationens talan.

§ 9 STYRELSENS SAMMANTRÄDEN

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begär det.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.Om samtliga ledamöter är överens, kan sammanträdet genomföras som ett telefonsammanträde, eller genomföras genom att en eller flera ledamöter deltar per telefon.

Vid alla sammanträden skall protokoll föras och löpande numreras.

§ 10 VERKSTÄLLANDE UTSKOTT – VU

Mellan styrelsens sammanträden fullgörs åligganden av ett inom styrelsen utsett verkställande utskott bestående av ordförande och minst fyra ledamöter.

§ 11 ÅRSREDOVISNING OCH REVISION

Föreningens räkenskapsår förs kalenderår och skall vara avslutade senast den 31 mars, då de skall avlämnas revisorerna.

Två revisorer jämte suppleanter för dessa väljs på ordinarie årsmöte för tiden intill nästa årsmöte. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning av Föreningen och genom detta tillse att organisationens räkenskaper, protokoll och övriga handlingar är i gott skick, samt att medelsförvaltningen är betryggande. Föreningens revisorer bereds också samtidigt möjligheten att ta del av ett preliminärt bokslut avseende ABt för att därigenom lämnas möjlighet att få en helhetsbild av båda verksamheterna.

Revisorerna har att årligen till ordinarie årsmöte överlämna en skriftlig berättelse över sin granskning av Föreningen, varvid särskilt uttalande skall göras angående ansvarsfrihet för styrelsen avseende denna. Enligt Bolagsverkets för tiden gällande regler överlämnas ABts årsredovisning till den av Bolagsverket auktoriserad och registrerad revisor för opartisk granskning och därefter lämnas handlingar till Bolagsverket för registrering. När handlingarna sedan är registrerade och godkända hos Bolagsverket tillsänds revisorerna en kopia.

§ 12 VALBEREDNING

Valberedningen skall bestå av minst tre personer, varav en skall utses att vara ordförande tillika sammankallande.

Senast tre veckor före årsmötet skall valberedningen skriftligen inlämna sitt förslag till styrelsen. Styrelsen skall hålla förslagen tillgängliga för medlemmarna enligt § 5 A i dessa stadgar.

§ 13 RÖSTRÄTT VID ÅRSMÖTE

Medlem som har betalt förfallna avgifter har rösträtt. Varje medlem, fysiska och juridiska personer lika, har en röst.

Vid fastställande av års- och serviceavgifter eller extra uttaxeringar av liknande slag har dock medlem en röst för varje påbörjat 100-tal kronor som senast betalats i års- och/eller serviceavgift till Städbranschen Sverige eller till servicebolag.

Rösträtt må utövas genom fullmakt. Ingen äger rätt att på grund av fullmakt utöva rösträtt för mer än en medlem.

Som årsmötets beslut gäller den mening, varom de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal gäller den mening, som ordföranden biträder.

§ 14 STADGEÄNDRINGAR, ORGANISATIONENS UPPLÖSNING

Upplösning

Beslut om ändring av dessa stadgar samt om upplösning av organisationen vare ej giltigt med mindre det fattas å två på varandra följande ordinarie årsmöten, varvid den senare årsmötet ej får utlysas, förrän den förra hållits samt därvid biträtts av minst två tredjedelar av samtliga röstande.

Stadgeändring
Beslut om ändring av dessa stadgar kräver 2/3 majoritet vid ett ordinarie årsmöte.

 

Hämta en PDF med Stadgar för Städbranschen Sverige