Startsidan / Kriterier

Kriterier

Kriterier för att bli ansluten till Städbranschen Sverige Auktorisation

Uppdaterad 2023-01-01

Allmänt

Företagspresentation historik och vision, antal anställda, ledningsmodell.

Ekonomi

 • Bolagsform, Bolagsmän, Årsredovisning, F-Skatt/Moms (4820).
 • Planerade företagsförvärv, ägarförändringar, verksamhetsförändringar skall redovisas vid ansökan och på förfrågan.
 • Löner och tidrapporter skall kunna granskas vid ansökan och på förfrågan.

Medlemskap

Företaget skall obligatoriskt vara medlem i Föreningen Städbranschen Sverige – medlemskap etableras genom ansökan bli medlemwww.stadbranschensverige.se

Lagar och regler

 • Företaget som söker auktorisation får under inga omständigheter vara i likvidation, rekonstruktion, konkurs eller tvångsförvaltning alternativt föremål för ackord, inställt sina betalningar eller vara underkastad näringsförbud, inte heller ha domar gällande ekonomisk brottslighet.
 • Företaget får heller inte vara föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, rekonstruktion, ackord eller annat liknande förfarande. 
 • VD, och styrelseledamöter får inte ha en historik av konkurser eller andra åtgärder enligt ovan. 
 • Företaget ska, oavsett storlek, kunna uppvisa årsredovisning tillstyrkt utan anmärkning av behörig revisor från de senaste två verksamhetsåren. 
 • Företaget ska inneha F-skattsedel och vara registrerad för moms och arbetsgivaravgift. 
 • Företaget får inte ha någon aktuell skuld avseende skatt eller sociala avgifter registrerad hos kronofogdemyndigheten. 
 • Företaget ska följa gällande lagar och myndighetsföreskrifter samt vara bundet av, följa, regler i adekvat kollektivavtal, och i de fall företaget enligt praxis och god sed på svensk arbetsmarknad borde ha kollektivavtal. 
 • Företag som omfattar fler bolag med olika organisationsnummer, men som marknadsförs under samma företag, ska auktorisera samtliga dessa företag. Även underentreprenörer kopplade till bolagets verksamhet skall synliggöras vid ansökan och på förfrågan samt kunna uppvisa att de har kollektivavtal. Endast verksamhetsgrenar och bolag som inte kan anses ha koppling till Städbranschen Sverige Auktorisation är undantagna denna regel och avgörs enhälligt av denne. 

Försäkring och Skydd 

Företaget ska vara försäkrade på adekvat sätt för sin verksamhet såväl ansvar- som personal. Försäkringsbevis skall avlämnas årligen eller på förfrågan. Ansvarsförsäkring skall uppgå till minimum 120 prisbasbelopp. 

Företaget ska ovillkorligen åtfölja ARN Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer eller annan juridisk instans beslut eller dom. 

Samtliga anställda som arbetar ute hos kund skall synligt bära ID-handlingar av typen ID 06 med egen logga och Städbranschen Sverige Auktorisation – Kvalitetsmärke. Dispens för nya branschauktoriserade företag att följa denna regel är 6 månader från utfärdandedatum. 

Årlig skyddsrond enligt Arbetsmiljöverket skyddsrond ska genomföras enligt regler från Arbetsmiljöverket eller annan tillämplig myndighet. Resultatet av skyddsrond skall avlämnas årligen och på förfrågan. 

Systematiskt Miljöarbete 

Eftersträva i sin verksamhet att aktivt välja produkter och tjänster som, sett under hela sin livslängd, är skonsamma mot miljön och främjar en god arbetsmiljö. 

Systematiskt Arbetsmiljöarbete och Hälsa 

Kunna redovisa personalpolicy, arbetsmiljöprogram och hur rekrytering sker av personal samt vilka krav som ställs på personalen vid anställning. Vilka personalsociala faktorer erbjuder ni Era anställda? Vilket stöd finns för arbetsledning i arbetsmiljöfrågor? 

Kemi, Avfall, Transport 

Eftersträva i sin verksamhet att aktivt välja produkter och tjänster som, sett under hela sin livslängd, är skonsamma mot miljön och främjar en god arbetsmiljö. Miljömärkta städkemikalier/rengöringsprodukter innebär att produkterna har mindre belastning på miljö och hälsa. 

Varutransporter ska där det är möjligt samordnas och minimeras. Beskriv Ert arbete för att minska Co2 utsläpp inom Er verksamhet. 

Ledningssystem och standard 

Ska arbeta efter ett certifierbart kvalitetsledningssystem, antingen i form av ISO-certifiering enligt SS-EN 9001:2015, 14001:2015 samt 45001:2018 eller andra kvalitetsledningssystem, eller kunna redovisa motsvarande underlag som täcker dessa områden. Certifikat/bevis ska omfatta den del av företaget som är relevant för utförande av tjänsten. 

Löner och bidrag 

De arbetsrättsliga villkoren omfattar lön, semester och arbetstid. Nivåerna för lön, semester och arbetstid har utgångspunkt i angivet kollektivavtal. Mer förmånliga villkor får alltid erbjudas. 

I det fall bidragsavlönad personal används, beskriva hur Ni säkerställer att bidragspengen används så att berörd anställd får del av den. 

Utförs uppdrag som ger rätt till RUT/ROT avdrag, beskriva rutinen 

Kompetensutveckling 

Beskriva omfattning och hur utbildning, vidareutbildning och andra kompetenshöjande åtgärder erbjuds personalen. 

Specialkompetens 

Utförs uppdrag med krav på ytterligare kompetens/ certifikat ska dessa redovisas och kommer kontrolleras. Tex arbete i ”Rena rum”, Höghöjdsarbeten, golv- och ytspecifika arbeten, etc. 

Huvuddragen i upprättade kriterier omfattar även mer djupgående kompletterande detaljer inom varje område, som vid tillfälle för granskning och oanmäld kontroll kan variera. 

Ett medlemsföretag i Städbranschen Sverige Auktorisation har skyldighet att avlämna efterfrågad information så länge den inte strider mot auktorisationens grundprincip och ett Rent och Hållbart Sverige. All information hanteras med högsta sekretess mellan parterna och inom det avtal som tecknats dem emellan, ett avtal som också omfattar den samverkan med av auktorisationen vald opartisk kontrollfunktion. 

Städbranschen Sverige Auktorisation förbehåller sig rätten till justeringar avseende uppsatta kriterier, från tid till annan.